Projekti “Hoolekogude jõustamine”
tegevused

2017. aastal toimus Põlvamaal Eesti Lastevanemate Liidu osalusel projekt “Kool – kogukonna süda“. Eesmärgiks oli parandada kohalike kogukondade teadlikkust haridusalaste valikute tegemisel. Projekt kestis üheksa kuud ja selle käigus viidi läbi neli ühepäevast seminari koos vahekohtumistega. Tulemuseks oli Põlvamaa haridusvisioon ja -arengukava. Koolikogukonnad hakkasid “katuseraha” asemel rääkima oma rollist Põlvamaa haridusvisioonis.

28. detsember 2017 toimus esimene kokkusaamine Saaremaa vallavalitsusega. Vallajuht Madis Kallas pakkus välja, et kui leitakse 5 kooli, kelle juhid ja kogukond on valmis regulaarsete õpingute abil oma koostöövõimakust tõstma, siis on vallajuhid valmis läbi rääkima nendele koolidele asjakohase autonoomia võimaldamise osas.

31. jaanuar 2018 leidis aset esimene kokkusaamine kõigi projekti osapooltega Saaremaal. Lepiti kokku, et kõik koolid, kes soovivad hoolekogude ja terve koolikogukonna harimises kaasa lüüa, võtavad personaalselt ühendust. Viis kooli, Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Kaali PK, Kärla PK ja Pihtla Lasteaed-algkool võtsid ühendust ja avaldasid soovi oma kogukond proovile panna.

Märtsis 2018 – küsimustik koostöös Tartu Ülikooliga. Jüri Ginteri ja Liina Stammi abiga koostati hoolekogu liikmetele ja kooli juhtkonnale küsimustik, mille abil saadi üsna hea ülevaade hetkeolukorrast. Küsimustiku statistika ja kommentaarid.

17.-18. detsember 2018 – Rahvusvaheline haridusseminar “Hoolekogu kui aktiivse kodaniku arengukeskkond”, kus osales 23 aktiivset lapsevanemat, koolijuhti, teadlast, haridushuvilist ja -ametnikku. Õppejõud oli kutsutud Soomest ja Taanist. Jõuti ühise äratundmiseni, et hoolekogude ja koolijuhtide koostöö ning sellest tulenev jagatud juhtimine on küll tänases Eestis ambitsioonikas aga täitsa teostatav eesmärk.

27.-28. juuni 2019 – esimene kokkusaamine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga Tallinnas, et panna paika projekti uurimuslik pool. Projekti juhtgrupi loomine.

9. juuli 2019 – positiivne vastus projekti rahastamise osas Erasmus+ poolt

27.-28. juuni 2019 – esimene kokkusaamine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga Tallinnas, et panna paika projekti uurimuslik pool. Peale kahepäevast põhjalikku arutelu jõuti kokkuleppele, et enne teadusliku uuringuga alustamist on vaja tagada koolikogukondi nõustama hakkavate konsultantide ühtlane tase. Valiti projekti juhtkomitee, kuhu kuulusid Harald Jäckel Trigonist, Mika Risku Jyväskylä Ülikoolist, Aivar Haller Euroopa Lastevanemate Liidust ning Hillar Lõhmussaar ja Tiit Urva Eesti Lastevanemate Liidust

26. juuli 2019 – juhtkomitee Skype kohtumine, kus arutati läbi ja lepiti kokku septembri ja novembri eelmoodulite teemad ning ajakava.

5.-6. september 2019 – Esimene rahvusvaheline kohtumine Kuressaares

5.-6. september 2019 – projekti esimene eelmoodul Kuressaares. Toimusid kohtumine valla juhtidega, koolivisiidid ja koolituskohaga tutvumine. Teadustöö osas lepingute sõlmimine

23. september 2019 – Skype kõne Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga, arutati finantsteemadel

17. oktoober 2019 – Skype kohtumine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga, arutati 5.-6. novembri eelmooduli korraldust

5.-6. november 2019 – Teine rahvusvaheline kohtumine Kuressaares. Kohtuti 50 Saaremaa uue haridusstrateegia väljatöötamises osalenud aktivistiga. Läbi rühmatööde otsiti vastuseid alljärgnevatele küsimustele:
Mida peaks tänases saare hariduselus kindlasti hoidma ja kaitsma? Miks?
Mis on üleliigne ning millest peaks loobuma? Miks?
Mida peaks kindlasti muutma ja miks?
Mis on puudu ja miks seda on vaja?

5.-7. detsember 2019 – 1. treeningnädala ettevalmistusmoodul

9.-13. detsember 20191. treeningnädal Kuressaares

3.-7. veebruar 2020 – 2. treeningnädal Kuressaares

14.-18. september 2020 – 3. treeningnädal hübriidina Kuressaares

Ajavahemikul 2020 märts – 2021 juuni toimus kokku 9 veebipõhist juhtkomitee arutelu. Otsisime pingsalt lahendusi kujunenud kriisiolukorrale. Mõistsime, et plaanitud kujul ei ole projekti enam kindlasti võimalik läbi viia. Projekti kaasatud koolid olid kõik väga suure pinge all ning otsisid lahendusi õppeprotsessi ümberkujundamiseks. Kriisiolukorrast lähtudes pidasime koolidega läbirääkimised ja peatasime kõik planeeritud tegevused. Seda kahel põhjusel: esiteks olid kohalik omavalitsus, kooli juhtkond, õpetajad ja lapsevanemad kõik hõivatud eluliselt olulisemate ülesannete lahendamisega ja teiseks olid kõik meie programmid üles ehitatud nn kogemusõppele, mille teostamine virtuaalselt on väga keeruline ning nõuab pikka ettevalmistust.

5. aprillil 2021 loodi vastavalt algsele plaanile projekti missiooni jätkamiseks 16 asutajaliikme poolt MTÜ Juhtimiskultuuri Instituut (Institute of Leadership Culture), mille põhikirjaline eesmärk on luua eeldused inimese ja ühiskonna eneseteadlikkuse kujunemiseks kultuuri, majanduse ja õiguse valdkonnas.

16. aprillil  2021 tutvustasime projekti koostöös NGO Mondo ja Haridusministeeriumi ning Siseministeeriumiga Ida Ukraina lapsevanematele suunatud veebikonverentsil.

10.-14. mai 2021 – 4. treeningnädal hübriidina Kuressaares

25. juunil 2021 tutvustasime projekti Portugali (Fapoestejo) ja Hispaania (CONFAP) lastevanemate liitude ning Euroopa Lastevanemate Liidu ühisel veebinaril

27.-29. juuli 2021 – töötuba Haapses kogukonna baaskursuse väljatöötamiseks

7.-11. märts 2022 – 5. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

2.-6. mai 2022 – 6. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

19.-23. september 2022 – 7. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

11. november 2022 – kolmas rahvusvaheline kohtumine Luxembourgis

12. november 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Luxembourgis

21.-25. november 2022 – 8. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

10. detsember 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Tallinnas