Hoolekogu

Hoolekogu õiguslik regulatsioon

Lasteaias, üldhariduskoolis ja huvikoolis reguleerivad hoolekogu tegevust erinevad seadused (PGS § 73 jt, Huvikooli seadus § 17 jt, KELS § 24 jt), kuid igas hoolekogus on lapsevanemate, õpetajate ja pidaja (omaniku) esindaja. Gümnaasiumis, huvikoolis ja õpilasesindusega põhikoolis on hoolekogus ka õpilaste esindaja. Samuti võib seal olla vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Direktor ei kuulu hoolekogu koosseisu, kuid ta osaleb hoolekogu koosolekutel ja on annab oma tegevusest hoolekogule aru. Selle aruande kohta ei anna hoolekogu hinnangut ning direktori tööle võtmisel ja töölt vabastamisel ei ole hoolekogul sõnaõigust, hoolekogult küsitakse vaid direktori konkursi korra kohta arvamust.

Hoolekogude praktika

Hoolekogult peaks arvamust küsima ka eelarve, arengukava ja teiste õigusaktide kohta, kuid sageli seda ei tehta või on see arvamuse küsimine formaalne. Ma ei tea pretsedenti, kus direktori poolt kinnitatud kodukorda või esitatud eelarve taotlust oleks vaidlustatud selle tõttu, et direktor ei küsinud hoolekogu arvamust. Samas on ka hoolekogusid, kus arutatakse sisuliselt, mida eelarve taotluses küsida ja hiljem ka seda, kuidas pidaja poolt eraldatud raha kasutada. Üldse sõltub hoolekogu tegevus sellest, kas direktor annab hoolekogudele sisulisi teemasid arutada ja arvestab hoolekogu ettepanekutega või otsib hoolekogu ise endale tegevust. Viimasel juhul tegeleb hoolekogu laatade jms ürituste korraldamisega, uurib lapsevanemate arvamust ning mõnel juhul algatab ka tegevuse mõne õpetaja või kooli direktori vastu.

Hoolekogu esimees

Hoolekogud valivad endale esimehe ja üldjuhul ka aseesimehe. Tava kohaselt on nendeks lapsevanemate või vilistlaste esindajad. Hoolekogu tegevuse iseloom sõltub sageli hoolekogu esimehest ning direktor teeb sageli koostööd eelkõige hoolekogu esimehega.  

Edasi saab lugeda siit: 

Hoolekogu roll

Hoolekogud osalevad lasteaedade ja koolide juhtimises olles sild erinevate huvigruppide vahel ja võimestades oma asutuse direktori tegevust. Samas sõltub hoolekogu tegevuse efektiivsust sellest, kuidas direktor neid kaasab. Direktorid annavad hoolekogudele aru. Eri valdades ja linnades on hoolekogude ülesanded erinevad, kuid enamus hoolekogusid peavad koostama tööplaani ja esitama aruande. Hoolekogude koosolekud protokollitakse ja enamus protokolle on avalikustatud

Me oleme missioonipõhine organisatsioon, mis järgib järeleandmatult oma visiooni Eestist, kus iga lapsevanem on teadlik ja rahulolev ning õpetajad tunnevad toetust ja poolehoidu nii direktorilt kui ka lastelt ning kus igal lapsevanemal on ligipääs maailmatasemel meetoditele ja tööriistadele, et vabastada potentsiaal saavutada edusammud läbi paremate suhete ja kvaliteetsete teadmiste.